Søk

Meny

Du er her:

Vedtekter

Vedtekter for WorldSkills Norway

§ 1     FormĂĽl
Gjennom ü utvikle, initiere, organisere eller støtte yrkesfaglige konkurranser skal WorldSkills Norway:

Fremme fag- og yrkesopplĂŚringen i Norge og bidra til økt forstĂĽelse for denne utdannings verdi for landet. Arbeide for stabil og tilstrekkelig rekruttering til yrkesfaglig utdanning. Bidra til kvalitet i opplĂŚringen og effektiv gjennomføring, bĂĽde i skole og bedrift. Bidra til at yrkeskonkurranser blir tatt i bruk som pedagogisk verktøy for økt motivasjon og mestring

WorldSkills Norway er den norske, nasjonale organisasjon for WorldSkills International og er Norges representant i de internasjonale organene som er knyttet til WorldSkills.

Gjennom sin deltakelse skal WorldSkills Norway bidra til at nødvendig og viktig informasjon spres, büde nasjonalt og internasjonalt.

WorldSkills Norway har ansvar for ĂĽ organisere den norske deltakelsen i EuroSkills (Yrkes-EM) og WorldSkills Competition (Yrkes-VM).

WorldSkills Norway er ansvarlig for gjennomføringen av Yrkes-NM, et samlet norgesmesterskap for alle aktuelle yrkesfag. Under Yrkes-NM har dyktige ungdommer fra hele landet mulighet til ü kvalifisere seg til det norske Yrkeslandslaget.

§ 2     Medlemmer
Organer pĂĽ nasjonalt nivĂĽ innen fag- og yrkesopplĂŚring, fylkeskommunene, partene i arbeidslivet og andre organer/organisasjoner som medvirker til fremme av fag- og yrkesopplĂŚring og som godtar organisasjonens formĂĽl i § 1, kan vĂŚre direkte medlemmer av WorldSkills Norway.

Organisasjoner og virksomheter som arbeider pĂĽ regionalt nivĂĽ, og som arbeider etter intensjonene i § 1 kan vĂŚre medlemmer, sĂĽ som lĂŚrebedrifter, opplĂŚringskontor, videregĂĽende skoler, ressurssentra, o.l.

WorldSkills Norway er åpen for personlig medlemskap. Personlige medlemmer har møterett, men ikke stemmerett i Årsmøtet.

Nye medlemmer kan tas opp løpende, og godkjennes av styret. Medlemmene betaler en ürlig kontingent som fastsettes av ürsmøtet. Medlemskap er bindende for kalenderüret. Utmelding mü skje innen utgangen av september for ü bli gjeldende for püfølgende ür. Kontingenten forfaller til betaling pr 1. mars. Medlemmer som stür til rest med mer enn 1 ürs kontingent mister forslags- og stemmerett, men kan gjeninntre som fullverdige medlemmer nür gjelden er oppgjort.

§ 3     Årsmøte
Årsmøtet avholdes i løpet av 1. halvår. Årsmøtet innkalles med 4 ukers skriftlig varsel. Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest en uke før møtet. Årsmøtet treffer sine vedtak med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

 Ă…rsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling
 • Velge dirigent og referent, samt to personer til ĂĽ undertegne protokollen
 • Behandle og godta styrets ĂĽrsmelding
 • Behandle og vedta styrets regnskap
 • Fastsettekontingent
 • Behandle fremsatte forslag
 • Gjennomføre valg, ref. paragraf 6

 §4     Styrets sammensetning
Styrets sammensetning skal vĂŚre:

 • NĂŚringslivets Hovedorganisasjon (NHO), to representanter
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO), to representanter
 • Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon (KS), en representant

 De ovennevnte organisasjonene har fast plass i styret og er ikke pĂĽ valg. De oppnevner selv sine personlige vararepresentanter.

Utdanningsmyndighetene ved Utdanningsdirektoratet utpeker selv en fast observatør med vararepresentant til styret.

I tillegg til de fem ovennevnte representanter med egenoppnevnte vararepresentanter og en observatør, velges fire representanter fritt fra organisasjonenes medlemmer. De fire representantene organisasjoner oppnevner selv personlige vararepresentanter for disse. Personlig medlemskap gir ikke rett til plass i styret.

Styrets leder og nestleder skal normalt alternere mellom NHO og LO. Styrets sammensetning bør mest mulig gjenspeile det partssystem som fag- og yrkesopplÌringen bygger pü.

Ut fra behov kan det blant styrets medlemmer oppnevnes et arbeidsutvalg pĂĽ minst tre medlemmer.

§ 5     Styrets funksjon og oppgaver
Styret er organisasjonens øverste tillitsvalgte organ mellom Årsmøtene. Styret behandler prinsipielle og viktige saker og treffer avgjørelser i disse med mindre beslutning i vedtektene er lagt til Årsmøtet.

Styret vedtar organisasjonens budsjett og regnskap. Styret forbereder alle saker som skal behandles i Årsmøtet. Styret ledes av styrets leder eller styrets nestleder. Styret fatter sine vedtak med alminnelig flertall og er beslutningsdyktig når minimum fem representanter er til stede.

Styret møter minst tre ganger i üret.

Styret engasjerer sekretariatsleder med ansvar for ü ivareta de løpende arbeidsoppgaver.

§ 6     Valg
Årsmøtet velger:

 • Fire representanter til styret
 • ValgkomitĂŠ med 3 representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Organisasjonens revisor

 Alle valg gjelder normalt for en to-ĂĽrsperiode. Suppleringsvalg kan skje i alle Årsmøter etter behov.

§ 7     EkstraordinĂŚrt ĂĽrsmøte
EkstraordinÌrt ürsmøte avholdes nür 1/3 av medlemmene krever det eller nür styret etter vedtak ønsker det.

Pü ekstraordinÌrt ürsmøte behandles de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 8     Økonomi
Ut over medlemsavgiften søkes virksomheten finansiert gjennom støtte fra organisasjoner, sponsorer og det offentlige.

Midlene skal brukes til ĂĽ nĂĽ de mĂĽl som er angitt i § 1. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes bare i spesielle tilfelle. Tillitsverv er ulønnet.

§ 9     Internasjonal tilknytning
WorldSkills Norway er medlem av WorldSkills International og WorldSkills Europe.

§ 10     Vedtektsendringer
Organisasjonens vedtekter kan endres av ürsmøtet med 2/3 flertall av de stemmeberettigede fremmøtte medlemsorganisasjoner

§ 11 Oppløsning
Eventuell oppløsning kan bare skje på Årsmøte og krever 2/3 flertall. Innestående midler skal brukes til utdanningsstipend til lærlinger under 23 år og fagarbeidere/svenner under 30 år. Styret peker ut stipendiaten(e).

Vedtatt i Årsmøtet 27. mai 2011

Medlem av

Samarbeidspartnere

© Worldskills 2017